كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.

 

دانلود نرم افزار دفترچه تلفن جذاب نسخه ۳٫۱۳۴

یکی از مسائلی که کامپیوترها را معروف ساخته آسان سازی کارهای روزمره ماست. از کارهایی که همیشه با آن مشکل داریم ذخیره سازی شماره تلفنهاست، اگر شما هم با کاغذ برای ذخیره سازی شماره تلفنهای دوستانتان مشکل دارید، برنامه دفترچه تلفن جذاب را به شما پیشنهاد می کنیم.

Jazzabphone


برخی از امکانات برنامه :
– ذخیره ۱۰ شماره تلفن برای هر شخص
– ذخیره ۳ آدرس همراه با کد پستی برای هر شخص
– ذخیره اطلاعات همراه با عکس
– امکان گروه بندی مخاطبان
– مشاهده لیست شماره ها  بدون محدودیت در تعداد نمایش
– جستجو بسیار پیشرفته
– خروجی لیست شماره ها به اکسل
– خروجی به فایل VCF برا یانتقال اطلاعات به تلفن همراه
– ورود اطلاعات از اکسس
– امکان شماره گیری با مودم
– امکان پرینت از اطلاعات اشخاص برای درج درپرونده
– لیست تلفن های ضروری وامکان جستجو
– ذخیره وبگاه و رایانامه افراد
– ارسال پست الکترونیکی
– درج یادآوری بدون محدودیت در هر روز
– درج یادآوری برای اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست شماره ها
– امکان درج یادآوری به صورت هفتگی ، ماهانه ، سالانه ، هر روز
– نمایش رویدادهای امروز و فردا
– نمایش رویدادها هفت روز آینده
– نمایش رویدادهای یک ماه خاص
– نمایش رویدادها در یک بازده زمانی خاص
– نمایش زمان باقی مانده تا زمان یادآوری
– نمایش یادآوری
– نمایش تقویم هجری شمسی همراه با مناسبت های ماه هجری قمری
– اعلام اذان به افق هر شهر
– اعلام مناسبتهای شمسی وقمری
– امکان ویرایش مناسبت ها
– امکان جستجوی مناسبت ها
– مشاهده آرشیو کلیبرد
– درج یادداشت
– امکان درج یادداشت برای افراد (کاربرد: نام پدر، ش.ش ، کدملی ، شماره حساب)
– امکان گذاشتن کلمه عبور برای برنامه
– گرفتن پشتیبانی از اطلاعات برنامه
– امکان تغییر پوسته برنامه
– سازگاری کامل برنامه با ویندوزهای ۶۴ بیتی
– و …

سریال فعال سازی:
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۹۵۷۲۷۰۱۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۴۸۴۴۶۸۵۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۰۱۱۹۸۰۰۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۹۸۴۰۹۸۳۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۴۳۰۹۷۲۸۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۸۳۷۸۷۳۵۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۵۷۷۲۳۸۶۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۳۵۰۳۷۵۲۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۸۰۳۰۷۱۶۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۹۳۲۷۰۴۰۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۷۰۳۷۹۶۹۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۹۳۷۰۶۰۳۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۷۳۸۱۴۱۲۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۹۶۲۳۲۴۷۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۹۵۶۸۰۸۳۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۱۹۶۳۸۰۷۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۹۲۹۷۱۸۲۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۱۹۷۱۴۶۷۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۳۷۶۲۰۴۵۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۷۶۴۴۹۷۵۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۵۶۸۹۳۲۶۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۹۸۴۷۸۱۵۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۵۷۹۲۲۴۳۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۱۸۳۷۶۳۳۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۶۷۶۹۵۶۱۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۹۴۶۴۳۲۸۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۶۷۹۹۲۸۹۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۵۵۷۵۵۸۶۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۸۱۳۸۹۲۵۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۰۵۱۸۳۳۴۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۲۵۷۱۷۰۱۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۰۳۸۳۸۳۳۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۷۵۰۴۴۷۳۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۱۳۷۶۴۴۶۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۱۰۰۶۹۳۹۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۵۱۷۵۲۵۰۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۰۴۸۰۷۳۶۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۱۹۶۸۷۸۸۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۶۱۲۹۳۶۲۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۳۵۱۹۵۰۸۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۱۵۹۴۱۷۵۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۰۶۲۱۷۵۴۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۸۴۲۹۹۹۶۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۹۷۸۹۰۹۹۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۱۷۳۹۹۹۰۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۹۱۳۱۶۲۳۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۵۶۸۵۵۲۰۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۸۳۲۷۹۷۸۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۲۰۷۸۲۱۱۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۵۷۱۶۵۰۲۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۷۸۰۹۱۱۸۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۴۱۳۸۱۴۵۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۹۸۴۹۴۹۶۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۵۹۱۷۳۶۵۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۱۸۷۱۸۴۵۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۹۷۲۴۸۸۶۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۹۰۵۲۴۴۲۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۸۲۸۲۱۶۷۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۳۰۷۱۴۲۱۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۴۸۴۵۳۹۹۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۱۵۷۹۴۴۶۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۰۱۹۶۸۰۰۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۵۳۶۴۸۲۶۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۷۵۱۲۳۸۲۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۶۷۵۵۳۳۸۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۶۶۵۴۱۳۶۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۱۸۶۶۱۳۰۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۶۰۰۴۹۶۶۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۸۶۱۶۳۰۸۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۴۳۹۲۸۳۲۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۱۴۸۳۰۷۱۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۷۳۲۸۳۹۳۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۵۸۴۲۱۰۴۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۰۲۴۲۵۳۶۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۶۰۵۰۸۰۰۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۵۰۶۷۵۷۱۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۱۴۱۷۸۱۸۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۶۰۰۳۱۴۴۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۰۰۹۷۶۴۲۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۷۶۳۷۹۳۸۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۳۷۷۸۸۰۸۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۸۴۷۱۳۱۰۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۳۴۹۷۳۷۴۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۲۴۲۲۴۲۲۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۲۷۰۹۲۱۵۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۸۴۳۳۵۵۶۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۰۵۳۴۳۳۷۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۱۵۸۷۱۰۸۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۹۵۰۴۶۰۰۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۱۲۸۲۰۵۳۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۶۱۲۲۸۰۸۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۲۱۹۸۵۶۸۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۸۸۹۷۳۶۶۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۱۲۸۳۹۶۳۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۱۹۴۰۰۶۲۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۱۳۹۷۳۷۴۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۵۲۵۶۹۲۷۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۰۹۱۷۶۱۴۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۳۰۳۳۷۶۱۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۵۰۸۵۸۵۴۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۷۲۶۵۴۹۲۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۹۶۸۰۵۵۳۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۹۷۱۱۶۷۰۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۷۶۸۵۳۷۸۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۴۲۳۳۴۳۱۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۰۴۸۰۷۲۴۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۸۲۹۶۰۴۱۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۹۶۰۶۹۵۹۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۹۸۶۶۵۶۵۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۶۸۰۴۲۷۳۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۸۳۰۷۰۶۷۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۳۰۴۹۲۹۷۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۸۱۸۴۵۲۴۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۵۴۳۳۴۸۳۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۱۰۶۶۵۹۱۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۳۱۰۸۱۳۵۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۶۶۹۹۴۲۵۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۲۹۴۲۴۰۳۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۴۸۰۳۱۶۶۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۸۳۲۱۷۸۱۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۶۱۱۹۷۹۸۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۰۲۷۹۰۲۱۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۶۵۰۰۳۶۵۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۷۳۳۴۲۵۴۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۸۲۷۰۰۲۴۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۹۲۸۴۵۰۲۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۸۴۳۱۰۲۷۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۴۵۵۸۱۴۱۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۸۳۰۲۴۷۴۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۴۶۵۳۴۲۵۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۹۸۱۰۶۴۳۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۰۵۰۰۲۰۴۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۲۹۶۹۳۸۳۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۵۰۱۱۷۸۸۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۰۳۷۲۴۴۵۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۴۰۹۸۲۵۴۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۸۷۵۹۶۴۰۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۵۸۱۱۹۹۶۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۸۱۸۸۹۹۱۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۲۲۲۸۴۹۰۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۰۱۳۷۵۱۵۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۰۹۲۷۳۷۷۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۱۷۲۰۵۴۳۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۲۷۰۰۳۲۶۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۲۹۷۴۹۸۵۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۳۰۷۳۵۱۰۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۴۰۱۴۰۴۴۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۳۴۶۳۸۸۳۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۰۲۱۷۳۷۱۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۸۸۳۱۹۲۶۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۴۶۹۷۹۴۹۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۲۳۱۴۵۲۴۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۶۱۱۴۴۴۷۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۴۷۱۱۹۷۹۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۸۹۶۶۰۵۵۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۶۹۸۶۴۷۰۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۳۱۸۰۱۸۸۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۲۳۷۷۴۱۵۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۹۴۱۵۳۵۳۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۴۹۴۸۹۲۸۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۲۰۴۹۶۹۷۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۳۷۳۷۹۰۰۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۱۳۰۴۴۸۴۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۵۲۱۳۱۳۹۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۶۹۹۳۶۳۰۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۷۸۰۶۸۶۳۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۰۰۷۹۹۱۴۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۳۱۷۲۷۳۵۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۵۰۶۱۰۳۷۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۶۹۶۸۳۳۶۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۴۳۴۸۴۹۵۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۰۸۸۷۴۲۸۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۴۷۵۳۴۱۲۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۲۵۷۴۶۷۶۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۸۱۸۴۲۶۶۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۵۱۹۲۴۲۰۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۸۵۵۸۴۷۸۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۳۸۰۰۰۳۸۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۴۳۵۹۲۶۹۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۵۱۹۶۵۱۴۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۵۲۷۰۴۵۷۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۴۹۶۷۱۴۳۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۴۳۴۰۷۶۹۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۹۴۷۰۵۴۸۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۹۹۵۵۴۷۵۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۷۴۹۶۱۱۹۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۴۳۸۵۷۵۶۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۸۲۵۷۴۰۳۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۶۰۴۵۷۳۲۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۳۳۸۵۹۷۴۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۰۹۱۸۰۶۶۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۶۳۸۲۲۲۴۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۶۳۹۶۶۴۲۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۳۲۴۰۰۶۲۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۰۱۷۸۷۹۲۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۶۳۹۹۶۱۵۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۹۶۲۲۸۹۳۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۶۵۰۷۴۰۳۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۵۷۰۶۶۹۶۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۵۱۶۸۱۲۲۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۲۹۹۳۵۹۵۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۰۸۴۱۳۰۹۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۸۴۰۲۸۴۵۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۳۲۴۹۰۳۵۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۴۴۸۳۴۳۰۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۳۸۱۰۵۲۱۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۷۵۶۱۱۱۱۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۳۵۳۹۷۷۰۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۶۵۲۷۷۱۳۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۳۷۷۳۶۳۴۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۸۴۲۷۹۹۲۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۹۳۸۰۱۴۹۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۸۰۱۸۱۴۶۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۴۲۱۸۸۳۹۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۹۶۷۸۴۷۰۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۷۰۸۲۵۵۴۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۹۳۹۷۱۳۰۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۱۸۳۳۹۳۶۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۵۲۵۷۶۶۴۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۹۴۹۷۵۱۰۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۳۴۲۱۱۰۶۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۱۸۲۲۵۱۰۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۷۱۲۷۰۰۲۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۱۶۷۵۰۶۲۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۶۰۵۰۲۷۰۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۷۹۶۶۲۷۱۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۴۴۹۰۷۸۶۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۱۵۱۳۳۵۰۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۲۳۹۵۸۸۴۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۱۷۸۴۶۵۱۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۵۵۶۹۵۲۷۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۲۰۵۱۰۷۵۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۸۰۹۳۳۴۱۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۹۱۹۱۱۴۶۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۲۲۰۲۹۱۸۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۸۴۴۲۹۱۴۸۸
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۶۵۶۴۲۹۷۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۱۰۹۱۷۳۴۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۴۹۸۷۱۱۷۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۶۱۴۴۹۵۴۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۹۹۳۵۰۰۸۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۶۰۸۴۵۹۸۶۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۱۷۲۹۶۹۰۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۲۲۷۲۰۹۷۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۴۹۵۷۹۸۲۵
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۱۵۳۷۹۱۶۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۹۸۳۶۴۰۷۷۲
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۲۱۷۷۸۰۲۷
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۳۵۶۱۵۹۱۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۳۰۹۶۲۳۸۰
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۳۷۰۰۲۴۸۴۴
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۷۷۸۸۹۵۶۶
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۱۲۴۹۷۳۹۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۲۶۲۰۹۱۸۶۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۴۱۷۴۷۰۱۶۱
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۵۱۱۷۱۰۸۴۹
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۷۳۷۱۴۳۰۶۳
۱۲۱۲۳۱۲۳۵۲۵۲۱۶۷۲۷۷۸۲۹

توجه: با دراختیار داشتن سریال های فعال سازی و آدرس reg2.jazzab.net میتونن دفترچه تلفن را فعال و  بدون محدودیت از برنامه استفاده کنند.

1 لایک
چه امتیازی می دهید؟
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.